List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia na slávnosti 70. výročia založenia Slovenského CZ ECAV v Prahe

Obrázok k správe 09.03.2017
Na základe pozvania Slovenského CZ ECAV v Prahe päť pracovníkov zo Strediska Evanjelickej DIAKONIE Košeca a z Ústredia Evanjelickej diakonie ECAV v Bratislave, spolu s ďalšími hosťami nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, mohlo sa zúčastniť v dňoch 25. – 26. februára 2017 milej slávnosti – 70. výročia založenia Slovenského CZ ECAV v Prahe. Kostol sv. Michala, ako jediný Luteránsky v Prahe má bohatú históriu, ktorá siaha až do 12. storočia. Od roku 1791 patril našim predchodcom vo viere, evanjelikom nemeckej národnosti, ktorí ho kúpili. A práve tento kostol slúži už 70 rokov potrebám Slovenského CZ ECAV v Prahe. K tomuto kostolu ma viažu živé spomienky, keď som ho navštívil po prvýkrát v roku 1984 a bol som účastný na slávnostných službách Božích, spojených s jeho posviackou, po náročnej generálnej oprave interiéru. Túto posviacku vtedy vykonal v blahej pamäti gen. biskup Prof. ThDr. Ján Michalko za účasti najvyšších predstaviteľov SLZ zo Ženevy, ako aj spolku Martin Luther Bund z Nemecka. Moja živá spolupráca s týmto zborom začala za pôsobenia brata farára ThDr. Dušana Tillingera, ktorý v roku 2004 organizoval pri tomto Slovenskom CZ v Prahe vznik Diakonie ECAV v ČR. Rád si na tieto udalosti spomínam, nakoľko okrem mojich skúseností z diakonickej služby a odovzdania kontaktov na diakonické zariadenia v Nemecku,  som mal možnosť sa zoznámiť  so vzácnymi ľuďmi, ktorí v tomto CZ pracovali a  doposiaľ pracujú.  Zámerom brata farára Tillingera bolo zriadiť diakonické centrum v budove po bývalej KMK (Kresťanská mierová konferencia). Avšak pre zložité majetkovo - právne vzťahy k realizácii tohto projektu nedošlo. Pred desiatimi rokmi pri 60. výročí založenia CZ som mal opäť možnosť zúčastniť sa slávnostných služieb Božích a odovzdať súpravu k Večeri Pánovej  – kalich a patenu pre potreby Slovenského CZ ECAV v Brne. Napokon v roku 2015 v predvečer sviatku – 600. výročia mučeníckej smrti upálením Majstra Jána Husa sme mali možnosť vykonať spolu s bratom farárom Jozefom Pacekom  v tomto starobilom kostole služby Božie s VP pre našich cirkevníkov z Považskej Bystrice, zo SED Košeca a z CZ Kremnice. Spolupráca s týmto CZ pokračuje až do dnešných dní, keď sme opäť mohli byť svedkami milej slávnosti pri 70. výročia Slovenského CZ ECAV v Prahe v jubilejnom roku 500. výročia Reformácie. Slávnosti, nad ktorými prevzal patronát veľvyslanec SR v Prahe PhDr. Peter Weiss, ktorý zhromaždenie aj pozdravil, začali už v sobotu podvečer 25.2.  bohatým programom. Históriu CZ priblížil domáci zborový farár a superintendent ECAV v ČR Mgr. Marián Čop, odzneli ďalšie príhovory pozvaných hostí. Za ED ECAV na Slovensku sa zhromaždeniu prihovoril poverený riaditeľ JUDr. Ing. Ján Gasper slovami: Žijeme „v rýchlej dobe“, v dobe informácii, kedy sa z médií stala tzv. „štvrtá moc.“ Tieto média nám nepretržite prostredníctvom informácií posúvajú a často aj podsúvajú rôzne hodnoty. Dnes nie je problém informácie získať, dnes je problém si získané informácie správne vytriediť a vyhodnotiť. Nedávno som čítal úvahu, v ktorej sa autor zamýšľal nad tým ako dochádza k zmene hodnôt, ako sa z hodnôt „dobrých“ stávajú hodnoty „zlé“ a naopak. Autor však opomenul hodnoty, ktoré sú pevné a nemenné, nemenia sa časom na dobré alebo zlé. Ide o hodnoty, ktoré sú blízke ľuďom, ktorí vytvárajú spoločenstvá, aké sa stretli aj dnes, v tomto kostole. Je jedno, či je doba pomalá alebo rýchla, či sa informácie získavajú ľahko alebo ťažko. Je vždy na ľuďoch konkrétnej doby, aby hľadali tie najvhodnejšie formy a prostriedky ako tieto naše pevné a nemenné hodnoty „zvestovať“ čo najširšej verejnosti. Iba vďaka ľuďom a pod Božím vedením si potom môžeme pripomínať udalosti ako je aj tá dnešná.

Po príhovoroch  zaznel zborový spev miestneho študentského spevokolu, ktorý sme mali možnosť hosťovať aj v  CZ ECAV v Považskej Bystrici pri 70. výročí vzniku nášho CZ, pokračoval program detí, ako aj organová hra v podaní Vladimíra Kopáčika .
V predpôstnu nedeľu 26.2. 2017 v  rámci slávnostných služieb Božích brat superintendent Mgr. Marián Čop posvätil novonadobudnutý zvon pre vežu tohto kostola. Taktiež posvätil  aj liturgické predmety – oltárny kríž a svietniky (dar Strediska Evanjelickej Diakonie Košeca) . Slávnostným kazateľom pri tejto príležitosti bol brat biskup ZD ECAV na Slovensku Mgr. Milan Krivda, ktorý na základe sv. textu : Iz 54,10, vyjadril presvedčenie, že pevným bodom, o ktorý sa vždy môžeme oprieť, je Božia láska a Jeho milosrdenstvo. Zdôraznil, že Slovenský CZ ECAV v Prahe plní veľké misijné poslanie a službu nielen pre domácich viery, ale aj pre turistov, študentov či pracujúcich v Prahe. V modlitbe poprosil o pomoc a Božie požehnanie aj do ďalších rokov jeho služby. Bohoslužobnému zhromaždeniu sa prihovorili vzácni hostia, a to v prvom rade kardinál ThLic.Dominik Duka, najvyšší predstaviteľ RKC v ČR, s ktorým som mal možnosť  osobne sa pozhovárať. V mene Ekumenickej  rady cirkví v ČR sa prihovoril  patriarcha  Československej cirkvi husitskej ThDr. Tomáš Butta, za Sliezsku cirkev evanjelickú a. v. v ČR biskup Mgr. Jan Waclavek a ďalší. Po skončení slávnostných služieb Božích nasledovalo pohostenie v hoteli Adler a v Husovom dome, kde  sme mali možnosť pokračovať v družných rozhovoroch pri prestretých stoloch. Hospodine, pomáhaj a popraj zdaru do ďalších rokov práce tohoto bohumilého Slovenského CZ ECAV v ČR.

Foto: Lukáš Valaský

Ľubomír Marcina
správca SED Košeca