List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia v čase, čas v diakonii

Obrázok k správe 30.09.2016
Príhovor Jána Gaspera, povereného vedením Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

Diakonia.sk, 1–2 / 2016, ročník XI.

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
Mt 25, 35 – 36

Tieto slová Pána Ježiša Krista sa stali symbolom diela diakonie. V obnovenej súčasnosti diakonie sú stále aktuálne a naliehavé. Sú našou výzvou, ako aj oporou. Dvadsaťpäť rokov Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku v novej slobode je zaiste príležitosťou k reflexii služby. Môžeme len s pokorou vyznať, že s Božou pomocou sme sa snažili obnoviť dielo našich predchodcov tak, aby služba diakonie bola službou. Neboli to ľahké roky, ale napriek tomu sme šťastní, že do diakonického diela vstúpili mnohí ľudia s nadšením, odhodlaním, odvahou. Spoločne sme sa nanovo učili ako slúžiť ľuďom v duchu Kristovho evanjelia, ako slúžiť s láskou a nehľadieť na prekážky či predsudky. Dozrievali sme a rástli s diakonickými výzvami. Zoznamovali sme sa s novým legislatívnym prostredím pre sociálnu službu, vzdelávali sme sa, učili sa od našich zahraničných partnerov, a tak formovali súčasnú modernú diakoniu. Spoznávali sme výnimočných ľudí, ktorí konajú skvelú službu v iných charitatívnych či cirkevných zariadeniach, ako aj v treťom sektore. Inšpirácie sme sa snažili „za pochodu“ pretaviť do praxe, aby sme dokázali reflektovať súčasné potreby núdznych. Do našej rodiny diakonických stredísk postupne pribúdali nové a spoločne sme zápasili o ich ukotvenie, udržanie a rozvoj.

Verím, že dielo diakonie, ktoré sme budovali za účinnej pomoci ECAV na Slovensku a jej jednotlivých cirkevných zborov, si našlo svoje miesto v spoločnosti a cirkvi. S Božou milosťou sme dokázali prekročiť hranice našej vlasti a nášho srdca a putovali sme za tými, ktorí našu službu potrebovali. Či už to boli humanitárne projekty alebo aktuálna pomoc v kontexte migračnej krízy. Zaiste, žiadne ľudské dielo nie je dokonalé. My sa však nádejeme, že Pán Boh vidí naše úsilie sklánať sa k človeku v jeho trápeniach, chorobách, osamelosti, slabosti. A my Mu našu prácu v pokore predkladáme v modlitbách.

Chcem sa poďakovať ECAV na Slovensku a jej predstaviteľom, duchovným v službe a laickým pracovníkom za pomoc, ktorú poskytli počas 25 rokov našej diakonii. Zároveň chcem poďakovať desiatkam súčasných či bývalých zamestnancov stredísk a ústredia, našim dobrovoľníkom, podporovateľom za úprimnú službu, pomoc a vernosť.

Želám Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku, aby jej aj ďalšie roky boli požehnané Pánom Bohom a aby jej služba bola praktickou a duchovnou pomocou pre každého človeka.

Ján Gasper
poverený vedením Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku