List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia.sk 03-04 / 2012

Všetci sme zaregistrovali, že starnutie obyvateľstva je jedným z najvážnejších problémov Európy. Preto si na rok 2012 Európa vytýčila za kľúčovú tému „Aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita".

Udržiavanie aktivity seniorov a ich zapojenie do života celej spoločnosti závisí od rodinného života, sociálnych organizácií, cirkví i politických aktivít. Ak má byť vysoké percento obyvateľstva v seniorskom veku, to závisí od toho, či ho obyvateľstvo prežíva aktívne, a to fyzicky aj mentálne. Veď tak ako príroda vrcholí úrodou na jeseň svoj celoročný vývoj, od človeka v seniorskom veku sa očakáva pri nášanie „ovocia" z celého života v múdrosti, skúsenostiach, viere i stabilite lásky. Preto je dôležité, aby aktívni seniori boli zapojení do života všetkých zložiek spoločnosti, a tak nežili len pre seba alebo dokonca boli zo spoločnosti vylúčení či separovaní, ako sa o to pokúšali predstavitelia predchádzajúcej vládnucej triedy. Aktívni seniori sú oporou cirkvi, ale môžu posilňovať aj často nestabilné rodiny, prinášať kultúrne či národné obohatenie spoločnosti. Nakoniec život seniorov - dôchodcov poskytuje viac voľného času, umožňuje priestor na ďalšie vzdelávanie, získavanie nových informácií, ale aj dobrovoľníctvo. Na druhej strane, v rámci medzigeneračnej solidarity, je prínosom pre život seniorov aj vyvinutý vzťah detí a mladých ľudí k seniorom, ktorý ich obohatí a naplní.

Téma Európskeho roku 2012 rieši aj otázky, ktoré sa dotýkajú našej spoločnosti a Evanjelickej diakonie. Preto sme sa jej rozhodli venovať aj v našich zariadeniach - Domovoch sociálnych služieb, Zariadeniach pre seniorov, Denných stacionároch, ako aj v obsahu tohto dvojčísla nášho časopisu.

Istotne Vás všetkých posilnia slová Žalmu 92, 14-16 : Tí, čo sú zasadení v dome Hospodinovom, prekvitať budú na nádvoriach nášho Boha, ponesú ovocie i v šedinách a budú svieži, čerství, aby zvestovali že je priamy Hospodin, moja skala, v ktorej niet neprávosti.