List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Intenzívne vzdelávanie riaditeľov

Obrázok k správe 26.10.2017
V dňoch 25.-28. septembra 2017 sa stretli riaditelia a sociálni pracovníci stredísk evanjelickej diakonie na intenzívnom vzdelávaní v Ichthys vo Veľkom Slavkove. Vzdelávanie bolo zamerané na plnenie podmienok kvality v sociálnych službách, ku ktorému nás zaväzuje Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  a to už od januára 2018. Spoločne sme prebrali všetky kritéria podmienok kvality a premýšľali nad tým, akým spôsobom ich aplikujeme v každodennom živote našich zariadení. Čas sme využili aj na vzájomné spoznávanie a zdieľanie. Veríme, že sme si vytvorili tím, ktorý bude vzájomne spolupracovať, nakoľko vzdelávaním sa náš proces zavádzania štandardov kvality ešte len začína. Momentálne nás čaká, všetky odborné procesy popísať, preškoliť všetkých zamestnancov a postupne zavádzať definované postupy do praxe. Veríme, že Pán Boh sa k našej snahe prizná a my budeme môcť byť svetlom v poskytovaní sociálnych služieb. Našou prioritou naďalej zostáva klient, jeho potreby a dôstojná komunikácia s ním. Spoločný čas obohatili ranné aj večerné biblické zamyslenia.

Veríme, že tieto dni boli pre nás nielen profesijným prínosom, ale aj časom, ktorý sme využili na utuženie osobných vzťahov. Odchádzali sme s dobrým vnútorným pocitom, že bez Božieho požehnania by sa toto stretnutie nemohlo zorganizovať.

Katarína Chmurčiaková
sociálna pracovníčka SED Skalica