List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Pracovná ponuka

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa
Zariadenia pre seniorov SED Horné SalibyKvalifikačné podmienky:
 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa s preferenciou sociálna práca,
 • min. 5 rokov odbornej praxe.

Požiadavky a iné zručnosti:
 • manažérske skúsenosti,
 • organizačné a komunikačné zručnosti,
 • užívateľské ovládanie OS Windows a Microsoft Office,
 • bezúhonnosť,
 • schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, kreatívnosť.

Výhodou je:
 • znalosť písania a manažovania projektov,
 • prehľad v sociálnej, ekonomickej oblasti a pracovno-právnych vzťahoch,
 • vodičský preukaz skupiny B.

Požadované doklady a prílohy:
 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • overené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných a ostatných predpokladov,
 • odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • získané certifikáty a osvedčenia,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • odporúčanie od farára Vášho cirkevného zboru.


Záujemci sa môžu písomne hlásiť do 28. februára 2018 na adrese: Evanjelická diakonia, P.O.Box 82, 814 99 Bratislava alebo e-mailom - sekretariat@diakonia.sk. Kontaktná osoba: PhDr. Szilvia Buzalová, vedúca Referátu služieb ED ECAV, 0905 963 045.
Evanjelická diakonia si v záujme kvalitného výberu vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na zaslanie prihlášok.