List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Horná Mičiná - Terénna sociálna práca

Kontakt:

Správkyňa SED: Mgr. Edita Palečková

Bét Šhalom
Horná Mičiná 79
974 01 Banská Bystrica

Mobil: 0905/313717
Tel./fax: 048/4180924
E-mail: dssmicina@post.sk

IČO: 42008204
Č. účtu: 0304042437/0900
IBAN: SK75 0900 0000 0003 0404 2437

Domov sociálnych služieb Bét Šalóm v Hornej Mičinej vzniká za účelom poskytovania sociálnych služieb občanom v dôchodkovom veku, ale aj dospelým občanom, ktorí spĺňajú podmienky pre umiestnenie v zariadení. Zriaďovateľom Domova sociálnych služieb Bét Šalóm je Evanjelická Diakonia ECAV na Slovensku.

Domov sociálnych služieb Bét Šalóm sídli v budove Obecného úradu na prízemí. V priestoroch štvorizbového bytu, ktorý pozostáva z jedálne, spoločenskej miestnosti, miestnosti určenej na odpočinok, čitárne, kúpeľne a sociálneho zariadenia. Hlavným cieľom je pomáhať seniorom a ostatným klientom, ktorí vzhľadom na svoj zdravotný stav potrebujú dennú starostlivosť a udržiavať kontakt so spoločenským životom za priamej účasti a emocionálnej podpory rodiny. Výhoda dennej starostlivosti spočíva predovšetkým v tom, že naši klienti nebudú vytrhnutí z primárneho prostredia a kontaktu so svojimi najbližšími, pričom na strane druhej dochádza k odbremeneniu samotných príbuzných, pretože sa nemusia obávať o svojich najbližších a môžu sa teda celý deň pokojne venovať vlastným spoločensko-ekonomickým aktivitám.

Starostlivosť poskytujeme fomou celodenného pobytu od 7.00 do 17.00 hod. Počas celého dňa je našou hlavnou úlohou poskytovať naším klientom komplexnú starostlivosť, vytvárať im podmienky pre záujmové a kultúrne činnosti, zabezpečovať rôzne aktivity a rekreačné činnosti zamerané na udržiavanie fyzickej, psychickej a duševnej aktivity tak, aby schopnosti a zručnosti našich klientov ostali zachované čo najdlhšie. Plán kultúrnej a záujmovej činnosti ako aj ponuka pre vyplnenie voľného času je vypracovaná spoločne s klientom na základe individuálneho rozhovoru s prihliadnutím na jeho schopnosti, zručnosti a návyky. Záujmovú a kultúrnu činnosť zabezpečuje sociálny pracovník. Pracovná činnosť je orientovaná tak, aby našich obyvateľov zaujala a mala svoje ciele. V Domove sociálnych služieb Bét Šalóm poskytujeme celodennú starostlivosť prostredníctvom profesionálneho personálu, ktorý berie ohľad na osobné potreby a požiadavky našich klientov.

Strava je zabezpečovaná počas celého dňa formou raňajok, desiaty, obeda a olovrantu. Obed je dovážaný z Domova sociálnych služieb Bukovec zo Sebedína. Je možné poskytovať aj diétne stravovanie.

Naším cieľom je naďalej vytvárať klientom pohodlie a podmienky, ktoré by im pobyt v zariadení premenili na krásne a bezstarostné chvíle plné radosti a dodávali im pocit istoty a príjemnej rodinnej atmosféry. Sme presvedčení, že sa u nás a pri našej starostlivosti budú vaši najbližší cítiť výborne.