List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Sučany - Zariadenie pre seniorov / Domov sociálnych služieb / Špecializované zariadenie

Kontakt:
Správkyňa a riaditeľka SED: PhDr. Lenka Taškárová

SED Sučany
Partizánska 25
038 52 Sučany

Tel/fax: 043/424 19 00, 0918 616 092
E-mail: taskarova@mail.t-com.sk
www.dobrypastier.eu

IČO: 37907409
Číslo účtu: 262 902 65 30/1100 Tatrabanka
IBAN:SK48 1100 0000 0026 2902 6530
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE (SED) so sídlom v Sučanoch, vzniklo vďaka iniciatíve Ústredia Evanjelickej Diakonie v Bratislave. Rekonštrukcia budovy prebiehala v spolupráci s Biblickou školou v Martine od roku 2003 až po rok 2006. Zariadenie bolo slávnostne posvätené 10. 6. 2006.

Zariadenie pre seniorov -  kapacita 14 lôžok
Domov sociálnych služieb - kapacita 20 lôžok
Špecializované zariadenie - kapacita 12 lôžok

SED poskytuje aj ubytovanie na prechodný pobyt a v tomto prípade je klient samoplatiteľom.
Celková kapacita zariadenia je 50 miest.

Služby zariadenia

Klientom je poskytovaná zdravotná a sociálna starostlivosť. Okrem lekárov, ktorí sa nachádzajú na 1. NP, pravidelne do zariadenia prichádzajú aj ostatní lekári. Odborné ošetrenie klientov zabezpečujeme prostredníctvom ADOS.
Od roku 2008 poskytujeme služby aj v špecializovanom zariadení. Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. §39, prílohy č. 3, sem patria občania so zdravotným postihnutím, ktorí trpia Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, sklerózou multiplex, schizofréniou či demenciou rôzneho typu etiológie.
Pre klientov sú vytvorené vzhľadom na ich diagnózu a celkový zdravotný i psychický stav vhodné podmienky, ktoré majú za cieľ zlepšiť ich kvalitu života. Títo klienti sa stravujú priamo na oddelení a súčasťou oddelenia je aj spoločenská miestnosť. Tu sa schádzajú v dopoludňajších hodinách za účelom rôznych aktivít (pohybové cvičenie, tréning pamäte, muzikoterapia, ergoterapia a pod.) za prítomnosti odborného personálu. Pokiaľ je možnosť, rôzne formy aktivizácie a terapie sa realizujú aj individuálnou formou.

Banka kompenzačných pomôcok

V priestoroch zariadenia sa nachádza sklad zdravotných pomôcok (polohovacie postele,  chodítka, invalidné vozíky, ...), ktoré v prípade záujmu zapožičiavame pre celý samosprávny kraj.

Pomoc utečencom a ľuďom bez prístrešia

V spolupráci s Ústredím Evanjelickej Diakonie Bratislava a exministrom obrany  Ľubomírom Galkom došlo k podpísaniu zmluvy, ktorej predmetom bolo darovanie vojenského materiálu. Uskladnený je v priestoroch budovy SED Sučany. Ide o vojenské deky, spacáky, plachty či oblečenie, ktoré pomáhajú prežiť v neľahkých podmienkach nielen utečencom, ľuďom v hmotnej či sociálnej núdzi, ale aj ľuďom bez prístrešia.