List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Slúžiaca cirkev

Obrázok k správe 06.05.2019
Dôstojný brat generálny biskup Ivan Eľko spolu so svojim osobným tajomníkom bratom Borisom Mišinom, 17. apríla 2019 prvýkrát oficiálne navštívil Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Tradícia každoročného stretnutia generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so zamestnancami Ústredia ED ECAV má už viac ako pätnásť rokov. Kontinuálne pokračovanie v tejto tradícii nemá byť iba formálnym prejavom vzájomných vzťahov, ale aj jednou z foriem spolupráce pri práci na vinici Pánovej. Bývalo zvykom, že takéto stretnutie sa konalo začiatkom kalendárneho roka. Nakoľko sa nové vedenie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku ujalo funkcie až začiatkom roka, termín stretnutia sa nám posunul na  deň pred Zeleným štvrtok, a táto skutočnosť sa premietla aj do duchovného zamyslenia dôstojného brata generálneho biskupa, ktoré vychádzalo z biblického textu Filipským 2, 1 – 8. Brat generálny biskup zdôraznil, že ak si kladieme otázku, odkiaľ pochádzajú pravé motívy pre službu, odkiaľ pochádza mentalita služobníka a odkiaľ pochádza pokora, ako nevyhnutná podmienka služby, odpovede nájdeme práve v tomto texte. Apoštol Pavel v ňom rozpráva ako učiteľ a pastier cirkvi. Ako učiteľ cirkvi, ktorý formuje v poslucháčoch pravú vieru, kreslí pred očami osobnosť Pána Ježiša Krista: bol rovný Bohu, rovnosti s Bohom sa nedržal za každú cenu, bol ochotný vzdať sa tejto rovnosti, vzal na seba podobu človeka, a to nie iba človeka, ale človeka – služobníka, a ako služobník položil život za mnohých na kríži. Zároveň Pavel prehovorí ako pastier, ktorý formuje v poslucháčoch kresťanské životné postoje. „Nech je vo vás také myslenie, aké bolo v Ježišovi Kristovi, keď bol ochotný vzdať sa božstva a vziať na seba slúžiace človečenstvo“. Kontrast medzi tým, kým Pán Ježiš bol, a čím sa bol ochotný stať, je absolútny: božstvo vymenil za slúžiace človečenstvo. Ako to mohol urobiť? Iba pokorou.  Podobne my nechceme stáť v službe kvôli svojmu všeobecnému humanistickému povedomiu, kvôli svojej empatii so slabými, alebo v mene toho, že je to dobré pre cirkev. Stojíme v službe predovšetkým kvôli poslušnosti Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorého vidíme pokorného, a preto slúžiaceho. Učíme sa od Neho, napodobňujeme Ho a pohnutí Božím Slovom túžime „zmýšľať medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus“. Takto sa rodí pravá diakonia. Na záver brat generálny biskup udelil všetkým Áronovské požehnanie.

Po duchovnom zamyslení otvoril poverený riaditeľ Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Ján Gasper krátke spoločné posedenie. Tento spoločný čas sme využili na rozhor o aktuálnom dianí, resp. pripravovaným akciách a aktivitách tak v Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, ako aj Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku. Dôstojného brata generálneho biskupa sme informovali o situácii v sociálnych službách na Slovensku, aktuálne pripravovanom ďalšom rozvoji diakonickej práce v podobe otvorenia nových Stredísk evanjelickej diakonie, ako aj ďalšom možnom smerovaní inštitucionalizovanej a dobrovoľníckej diakonickej práce.

Celým stretnutím sa nieslo posolstvo Veľkého týždňa a prichádzajúcich veľkonočných sviatkov, ktoré sú pre nás kresťanov oslavou zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista a víťazstva nad smrťou, v čom sa dokázala veľkosť Božej lásky k celému svetu.

Záverom sa dôstojný brat generálny biskup Ivan Eľko rozlúčil s prítomnými udelením požehnania a prianím Božieho vedenia do ďalšej práce.

Jana Gasperová
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku