List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Spája nás služba v Kristovom duchu

Obrázok k správe 26.10.2017
V Nadlaku sa v dňoch 23. – 24. septembra konal XIX. ročník Prehliadky sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je... Súčasťou kultúrneho podujatia však boli aj služby Božie a stretnutia delegácií zo Slovenska so zástupcami dolnozemských Slovákov, žijúcich v tomto regióne.

V 15. nedeľu po Svätej Trojici sa  24. septembra, v cirkevnom dome, po skončení služieb Božích stretli s  predsedníctvom miestneho cirkevného zboru v Nadlaku predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, predstavitelia Evanjelickej diakonie - poverený riaditeľ Ján Gasper a Jana Gasperová, predsedníčka  Dotyk ľudskosti, o.z, Touch of Humanity Mária Katarína Hrkľová. Nechýbali hostia z priateľského cirkevného zboru Pukanec - zborová farárka Jana Lauková, zborový dozorca a zároveň starosta obce Ján Rievaj a kantorka cirkevného zboru, Jana Rievajová. Stretnutia sa zúčastnil primátor mesta Nadlak, Ioan Radu Mărginean a viceprimátor mesta a predseda MO Demokratického Zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Dušan Šomrák. Prítomných privítal miestny zborový farár Juraj Bálint, zborový dozorca Pavel Nagy Gyuriș Krokoș, evanjelický farár a konsenior  Slovenského evanjelického luteránskeho seniorátu v Rumunsku, Juraj Dušan Vanko ako aj seniorálny dozorca Štefan Kováč. Témou diskusie boli otázky života a pôsobenia Slovákov na Dolnej zemi (Rumunsko, Maďarsko a Srbsko). Počas diskusie rezonovali otázky minulosti. Témou bola aj súčasnosť a predovšetkým budúcnosť Slovákov a potreba reálnych krokov, aby aj v budúcnosti boli slovenské generácie žijúce v zahraničí späté so Slovenskom, ako materskou krajinou a Evanjelickou cirkvou a. v. ako matkocirkvou, aby tak boli aj naďalej nadlackí Slováci evanjelici posilňovaní v duchovnom a národnom duchu, ktoré si dokázali zachovať za vyše dvoch storočí.

Predstavitelia ED ECAV sa počas pracovného pobytu v CZ Nadlak stretli aj s vedením Spoločnosti Evanjelická Diakonia v Nadlaku, ako aj s tímom, ktorý pripravoval projekt, ktorý by mal byť financovaný z európskych fondov. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je rozšírenie sociálnych služieb, poskytovaných seniorom v Nadlaku, postavenie a zariadenie denného stacionára. Cieľom tohto stacionára je zabezpečovanie odborných  služieb, ktoré slúžia ku zvyšovaniu kvality života seniorov  a predchádzajú možnosti vzniku sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich veku a odkázanosti. V tomto zmysle, realizovaním tohto projektu by chceli poskytnúť  300 seniorom do roku 2022 sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ako aj pracovnú terapiu, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, podmienky na udržiavanie fyzickej  a psychickej aktivity, kontakt so spoločenským prostredím.

S dolnozemskými Slovákmi nás spájajú nielen spoločné korene, ale aj túžba slúžiť blížnym. Chceme teda byť si vzájomne nápomocní pri projektoch, ktoré prinesú pomoc tým najzraniteľnejším, a to v duchu Kristovej lásky.

Jana Gasperová
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku