List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Spomienkové služby Božie v Ilave

Obrázok k správe 22.06.2017
V nedeľu 11. júna 2017 na sviatok sv. Trojice sa konali v Ilave spomienkové služby Božie s prisluhovaním sv. Večere Pánovej, pri 75. výročí uväznenia v blahej pamäti biskupa ECAV Fedora Fridricha Ruppeldta v Ilavskej väznici počas tzv. Slovenského štátu. V novozrekonštruovanej kaplnke Rímsko – katolíckej cirkvi (RKC) sv. Trojice sa mnohopočetnému bohoslužobnému zhromaždeniu Božím slovom prihováral br. plk. ThDr. Marián Bodolló gen. duchovný Ekumenickej pastoračnej služby  OS SR a OZ SR z Bratislavy na základe sv. textu: Jn 18 1:11 „Len málo scén v Biblii ukazuje Ježišove kvality tak, ako zatknutie v záhrade. Dokonale je tu vykreslená Jeho odvaha. V čase Pesachu bol spln, ale nepriatelia aj tak prišli s fakľami a lampami. Prečo? nepotrebovali predsa vidieť na cestu. Skôr mysleli, že budú hľadať vo všetkých škárach a kútoch záhrady. A namiesto skrývania sa, keď prišli, Ježiš vystúpil pred nich a spýtal sa ich: ,,Koho hľadáte?“ odpovedali Mu: ,,Ježiša Nazaretského“. Riekol im: ,,Ja som“. Muž, o ktorom si mysleli, že Ho budú hľadať skrývajúceho sa v stromoch a jaskyniach stojí tu priamo pred nimi s nádherným vzdorom. Tu je odvaha muža, ktorý bude čeliť veciam.

Ako by sa mal prejaviť odvážny muž? Nepozná strach pred čestnou smrťou ani pred tým, čo bezprostredným nebezpečenstvom vo vojne hrozí. Preto je odvážnosť spojená s bolesťou a právom býva chválená. Lebo ťažšie je znášať veci bolestné ako zdržiavať sa vecí príjemných.

Na potvrdenie vyššie povedaného treba citovať slová nášho evanjelického superintedenta Karola Kuzmányho z hymnickej piesne: Kto za pravdu horí. Dokonale vyjadruje, čo všetko musí človek podstúpiť, aké boje zvonka i tie vnútorné zviesť, aby obstál ako pevný, ušľachtilý, dobrý, čestný- teda šľachetný. ,,Kto si stojí v slove, čo priam zhŕkne svet, komu nad statočnosť venca v svete niet, koho dar nezvedie, hrozba neskloní Tomu moja pieseň slávou zazvoní.“ 

Ako príklad odvahy by sme mohli uviesť v tých časoch mladého farára  Fedora Fridricha Ruppeldta – neskoršieho biskupa Západného dištriktu ECAV, ktorý bol nielen členom, ale aj spoluorganizátorom Zboru turčianskych dobrovoľníkov. Dobrovoľníci zo severného Slovenska sa zorganizovali, aby bránili novú republiku proti maďarským jednotkám, ktoré chceli vzniku československej republiky a oddeleniu sa Slovenska od Uhorska zabrániť. Aj Fedor Ruppeldt pôsobil v týchto jednotkách v roku 1919 ako poľný kurát, čiže ako vojenský duchovný.

Zbor mal v sebe aj ducha solidarity, pretože sa robili dobrovoľné zbierky, s ktorými sa Zbor stal zakladajúcim členom Matice slovenskej i Muzeálnej slovenskej spoločnosti a prispel aj na pomník generála M. R. Štefánika. Fedor Ruppeldt nakoniec išiel priamo do politickej práce a prijal funkciu poslanca za Republikánsku stranu v pražskom parlamente. Neskôr sa ostro  postavil proti vznikajúcemu nacizmu v Nemecku. Za tzv. Slovenského štátu bol zatknutý gardistami a uväznený v Ilavskej väznici.
Tak, ako Všemohúci pomáhal svojim verným v minulosti, rovnako chce a pomáha aj dnes vám. Spolu znášame ten istý údel človečenstva, že v pote tvári budeme dorábať svoj chlieb. Ani bez problémov, ťažkostí a bolestí nikdy nebudeme. No je viac ako isté, že všetky naše trápenia nikdy nebudú také veľké ako sila, ktorá stojí za nami. Preto ju načerpajme z Jeho svätej Večere, ktorá sa nám aj dnes tu zhromaždeným ponúka. Ona nás prenesie a podrží aj v tých najťažších chvíľach, kdekoľvek sa budeme pohybovať. Preto dnes nielen verím, ale aj prosím Všemohúceho, aby aj pri Vás sa naplnili Jeho slová: ,,Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného.“

Liturgiou poslúžili br. Dušan Vanko a Michal Tökoly. Večeru Pánovu prisluhoval za spoluúčasti prítomných duchovných br. Ľubomír Marcina, ktorý predstavil aj historický Ilavský kalich z roku 1611, nemého svedka zašlej a bohatej histórie evanjelickej cirkvi v Ilave, zreštaurovaný vďaka Považskej cementárni Ladce v zlatníckej firme v Krakove. Organovou hrou sprevádzal Ing. Martin Melišík, PhD. zvlášť dojemne a mohutne znela krásnym akustickým priestorom Ruppeldtova pieseň „Ó láska Božia v Kristu zjavená“. Spomienkových služieb Božích sa okrem cirkevníkov z košeckého a považskobystrického CZ zúčastnili aj vedenie a personál Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, zástupca Konfederácie politických väzňov Slovenska a ďalší vzácni hostia z regiónu. Po skončení spomienkových služieb Božích v sme sa presunuli k Pamätnej  tabuli umiestnenej na múre Ilavskej väznice, kde zaznela modlitba a položenie kytice kvetov k spomienke väznených ev. kňazov ako aj biskupa Pavla Uhorskaia. Na záver zaznela biblická pieseň Kto za pravdu horí. Naša veľká vďaka patrí všetkým, ktorí tieto spomienkové služby Božie zorganizovali. V prvom rade Stredisku Evanjelickej DIAKONIE v Košeci. Naša vďaka patrí Rim. katolíckej farnosti v Ilave, osobne br. dekanovi Petrovi Hrenákovi za prepožičiavanie kaplnky ku konaniu evanjelických sl. Božích, ktoré sa na tomto mieste začali konať pred 17 rokmi. Nech Pán aj naďalej požehnáva túto duchovno-pastoračnú službu pre našich bratov a sestry vo viere v starobylej Ilave, ktorá v minulosti bola baštou evanjelickej cirkvi celého Považia. Nezabúdajme na našich martýrov v zmysle biblických slov Žid. 13:7 Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru. 

Ľubica Juríčková,
poddozorkyňa CZ ECAV Považská Bystrica