List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Téma povodní stále aktuálna

Obrázok k správe 25.10.2017
Na území Slovenska možno vnímať dôsledky klimatických zmien aj v podobe povodní. Počas posledných desaťročí sme boli svedkami lokálnych, regionálnych povodní na Slovensku, ako aj v európskych krajinách. Rozsiahlejšie povodne v roku 2002, 2010 či 2013 spôsobili nielen materiálne škody, ale dôsledkom živelnej pohromy sa mnohí ľudia ocitli v núdzi. Ďalší však prišli s konkrétnou  formou pomoci a solidarity. Konkrétnu pomoc poskytla aj Evanjelická diakonia tak doma, aj v zahraničí (v Srbsku),  a to formou materiálnej pomoci (napr. šatstvom). Potreba i možnosť pomáhať podnietili vznik platformy na Slovensku, ako aj medzinárodnej siete organizácii, ktoré sa témou povodne zaoberajú a týkajú sa ich.

V roku 2013, kedy sa Dunaj zo svojho koryta vylial, sa v Devíne stretlo niekoľko neziskových organizácií, ktoré úspešne skoordinovali dobrovoľníkov. Efektívnosť takejto spolupráce podnietila vznik platformy RISC, prijímacie a podporné centrum mimovládnych organizácii (RISC – Reception, Information and Support Centre NGO). Siedmymi organizáciami bolo podpísané memorandum o spolupráci, ku ktorým patrili: Slovenský Červený kríž, Slovenská katolícka charita, Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, ADRA (Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj), Modrý anjeli (tím krízovej intervencie, Človek v ohrození, Človek v tísni o.p.s.) a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku. Cieľmi sú poskytnutie pomoci a podpory osobám a to pri, počas a po zasiahnutí mimoriadnymi udalosťami a katastrofami. Táto platforma mala nastaviť aj novú úroveň spolupráce so zložkami integrovaného záchranného systému, orgánmi štátnej správy a samosprávy. Jéj účelom je navzájom zdieľať informácie o vlastných a iných využiteľných zdrojoch a aktivitách, využívať jeden komunikačný bod na rýchlu a efektívnu komunikáciu, zodpovedne zaobchádzať s materiálnymi a ľudskými zdrojmi, zvyšovať pripravenosť personálu na mimoriadne udalosti a zvyšovať dôveryhodnosť a transparentnosť zúčastnených organizácií. Platforma RISCu umožňuje rýchle a kvalitne poskytovať pomoc a podporu i menším organizáciám.

Dňa 11. septembra sa na ústredí Evanjelickej diakonie  uskutočnilo  druhé stretnutie RISC-u. Po obmene personálu v jednotlivých organizáciách, ako aj pri zvýšení materiálnych a technických kapacít, je potrebné pripraviť RISC na možné mimoriadne udalosti, zvlášť povodne. Záujmom stretnutia bolo reflektovať minulosť,  ako aj súčasné výzvy a zlepšiť spoluprácu a pomoc do budúcnosti. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia Katolíckej charity (Hugo Gloss), Červeného kríža (Marián Zahorec), Človeka v ohrození (Branislav Tichý, Andrea Najvirtová), Modrého anjela (Andrej Skovajsa, Josef Šebek) a Platformy MVRO (Mária Sliacka a Jakub Žaludko) a Radovan Bránik, ktorý je iniciátorom RISCU. Počas stretnutia bola prezentovaná činnosť Evanjelickej diakonie, konkrétne referátu zameraného na humanitárnu a rozvojovú pomoc. Zároveň pracovníci diakonie ocenili dobré skúsenosti zo spolupráce  s Diakonie Katastrophenhilfe v Nemecku.

Rok 2013 nepodnietil len vznik platformy RISC, ale aj medzinárodnú sieť organizácii – Sieť organizácii zo strednej a východnej Európy, ktoré sa zaoberajú pomocou a podporou pri povodniach. Zahraničná sieť organizácií zahŕňa Diakonie Českobratské církve, Diakonie Poľska, Diakonie Katastrophenhilfe Rakúsko, Diakonie Katastrophenhilfe Nemecko a AIDRom Rumunsko. Vďaka DKH sa každoročne organizovalo stretnutie v inej krajine, ktoré malo za účelom zdieľať osvedčené formy pomoci, budovanie kapacít, workshopy a networking.

V dňoch 18.–19. septembra sa konalo po prvý krát stretnutie na Slovensku v Bratislave. Hlavným cieľom stretnutia bolo práca na Emergency preparedness respons plan. Obsahom brožúry sú prezentácia siete, ale i jednotlivých organizácii, stručný popis kontextu mimoriadnych udalostí v určitých regiónoch Európy, systém poskytovania pomoci a podpory, materiálne kapacity. Výsledkom bola i dohoda o vzájomnej medzinárodnej spolupráci v prípade veľkých katastrof a nedostatku materiálneho či technického zabezpečenia.

V rámci stretnutia  sa uskutočnilo  rokovanie medzi Diakonie Katastrophenhilfe a Diakoniou o realizujúcom projekte „Stärkung der Katastrophenhilfe der ECAV in der Slowakei“.

Veríme, že angažovanosť Evanjelickej diakonie v rámci platformy RISC a medzinárodnej siete prispeje k príprave a  schopnosti efektívne zmierňovať neželané prírodné katastrofy.

Anna – Mária Benková
Referát osobitnej pomoci ÚED