List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Vianočné darčeky pre slovenské deti v Rumunsku

Obrázok k správe 15.01.2019
Nedávno sme znova svätili Vianoce. Na Vianoce Pán Boh daroval svetu ten najväčší dar, svojho Syna, v ktorom ponúka až dodnes všetkým ľuďom, bez rozdielu, spasenie a večný život, s jedinou podmienkou: že budú v Neho veriť, že On bude ich Pánom: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“ (Ján 3,16). Preto sú až dodnes vianočné darčeky našim pokusom o vyjadrenie lásky našim blízkym. Lásky, ktorú všetci tak veľmi potrebujeme.  

Deti Slovákov evanjelikov z Rumunska sa aj na konci minulého roka mohli tešiť z lásky, ktorú im vo vianočných darčekoch poslali z materskej krajiny deti a rodičia z niekoľkých cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, prostredníctvom Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Evanjelická diakonia rozvíja už  roky požehnanú, všestrannú spoluprácu hlavne s najväčším cirkevným zborom slovenských evanjelikov v Rumunku, Nadlak. V roku 2018 pripravili vianočné darčeky pre deti z Rumunska nasledovné cirkevné zbory ECAV na Slovensku: Diakovce a Pliešovce pre CZ Butín, pre CZ Vuková: Chmeľov  a pre CZ Nadlak: Chmeľov, Pliešovce, Kalinovo, Dobrá Niva a SECZ Praha. 

Darčeky doviezli do Nadlaku sestry Jana Gasperová a Szilvia Buzalová a tu ich, pod vedením brata zborového dozorcu Pavla Nagy-Gyurisa Krokosa rozdali v slovenských škôlkach, ktoré fungujú v budovách miestneho evanjelického cirkevného zboru. Z Nadlaku si balíčky pre svojich cirkevníkov prevzali aj senior Ľudovít Bobčok, zborový farár v cirkevnom zbore Vuková a konsenior Juraj Dušan Vanko, zborový farár v cirkevnom zbore Butín.

Je to pre nás vzácne, že ste na nás mysleli, zahŕňame aj my vás do našich modlitieb a spolu s apoštolom Pavlom vyznávame: „Neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na Vás v modlitbách“ (Ef 1,16) a prosíme Pána cirkvi, aby Vám všetko štedro vynahradil zo svojich hojných darov!

Juraj Dušan Vanko
zborový farár v cirkevnom zbore Butín